Direct deze website verlaten

Informatie verbeterde Meldcode

De verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Veilig Thuis Gelderland-Midden brengt u graag op de hoogte van de verandering hieromtrent. Het doel van de verbeterde Meldcode is te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel mogelijk in veiligheid komen en dat deze veiligheid ook duurzaam is.

We kunnen veiligheid in gezinnen en ook bij volwassenen zonder kinderen, alleen realiseren wanneer we als beroepskrachten vanuit diverse sectoren met elkaar samenwerken. Veilig Thuis ondersteunt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis op tijd benaderen bij situatie waar onveiligheid aan de orde is, is van belang bij de gezamenlijke opdracht om geweld te stoppen

Afwegingskaders
Vanaf 1 januari aanstaande is het verplicht om bij het werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken. Elke beroepsgroep heeft eigen afwegingskaders opgesteld. Afwegingskaders helpen de beroepskracht om te bepalen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Een melding is altijd noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

Afwegingskaders geven houvast wanneer de constatering of de problematiek zo ernstig is, dat het doen van een melding als een professionele norm wordt beschouwd en noodzakelijk is. De afwegingskaders zijn bedoeld voor de inschatting van de ernst van de situatie. Het is niet zo dat de beroepskracht zelf vaststelt of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. In de Meldcode uit 2013 staan vijf stappen die een beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven ook na 1 januari 2019 van kracht, met uitzondering van stap 5.

In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulpverlenen of melden. De beroepskracht neemt in de verbeterde meldcode twee losse besluiten:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Per 1 januari 2019 is het verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 5 van de Meldcode.

Veilig Thuis Gelderland- Midden is u graag behulpzaam
Veilig Thuis kan in elke stap van de Meldcode gevraagd worden voor afstemming en advies. Veilig Thuis is u graag behulpzaam.  We zijn 24/7 bereikbaar op 0800- 2000 . Binnen kantoortijden zijn we ook bereikbaar op 088-355 62 22

Afwegingskaders per beroepsvereniging
De afwegingskaders zijn te downloaden via de sites van de beroepsverenigingen:

1. Artsen: via KNMG
2. Verpleegkundigen en verzorgenden: via V&VN
3. Paramedici: via KNGF
4.  Jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen, psychologen en (psycho)therapeuten, : via NVO
5. Verloskundigen: via KNOV
6. Onderwijs en leerplichtambtenaren: via NVS-NVL 
7. Kinderopvang: via Brancheorganisatie Kinderopvang
8. Justitie: voor medewerkers van Justitie wordt het afwegingskader verspreid via interne communicatiekanalen

Wat betekent de Meldcode voor organisaties?
De verbeterde Meldcode komt voort uit de Wet Verplichte Meldcode. Deze zegt niet alleen dat er een Meldcode aanwezig moet zijn in een organisatie, maar ook dat de organisatie de kennis over en het gebruik van de Meldcode binnen de organisatie moet bevorderen. Organisaties zijn verplicht om de verbeterde Meldcode met afwegingskaders vast te stellen, te implementeren in hun organisatie en de kennis en het gebruik van de verbeterde Meldcode te bevorderen bij hun medewerkers. De Wet laat de invulling van deze verplichting over aan de organisaties, zodat goed kan worden ingespeeld op de behoeften en vragen van de medewerkers. Deze ruimte om een eigen invulling te geven aan scholing en training, laat onverlet dat het om een wettelijke plicht gaat.

Naleven van de Wet Meldcode
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden toezicht op de naleving van de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de zorg, het onderwijs en bij justitiepartijen. Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang.

Meer informatie?
Bekijk hier de video van de rijksoverheid over de verbeterde Meldcode.

Bekijk hier de toolkit met alle informatie over de verbeterde Meldcode.

 

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden